English
اطلاعات تماس
 
تلفن: 88035801-021
نمابر: 88035801
آدرس دبیرخانه: تهران، میدان شیخ بهایی، ضلع شرقی درب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده هنر، ساختمان طراحی، طبقه سوم ، اتاق ارشد 2
پست الکترونیکی: Info@avoa.ir
کد پستی: 1993893973
نماد اعتماد

خبرنامه سال 91

     خــبــرنــامـه      انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران                                     

 
سال اول،شماره5،پائیز1391                                                                       

 

خداوند در دنیای هنر، از همه به من نزدیک­تر است

"بتهوون"

اخبارکوتاه

گشایش نماشگاه  گروهی"آفرینش سرخ"

بزرگداشت استاد جلال الدین سلطان کاشفی........

                                              

نمایشگاهی با موضوعیت عاشورا و تحت عنوان "آفرینش سرخ" یکی دیگر ازمجموعه فعالیت­های هنری انجمن علمی هنرهای تجسمی است که با حضور جمعی از اعضاء محترم انجمن در تاریخ 8 آذر 1391در محل موزه معاصر فلسطین برگزار خواهد شد. این نمایشگاه تا تاریخ 7 دی ماه 1391 برای بازدید علاقه مندان دایر خواهد بود.

 

جلسه هیأت مدیره انجمن علمی هنرهای تجسمی:

صورت جلسه اعضاء هیأت مدیره به تاریخ 9/8/1391....

اساسنامه انجمن

– اركان انجمن

پهيئت مديره

     ماده 12: هيئت مديرة انجمن مركب از  پنج   عضو اصلي و  دو  عضو علي‌البدل است. كه هر ....سه سال  يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

     1-12- هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

2-12- اعضای قدیمی انجمن در صورت کسب 4/3 رای می توانند مجددا به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

3-12- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

4-12- هيئت مديره حداكثر تا .........یک ماه .......... پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد

5-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي ...رئیس هیئت مدیره ..... و ...خزانه دار......... همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي ......رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس انجمن  معتبر است.

6-12-هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

7-12- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

8-12- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.

9-12- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات  ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

10-12- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

11-12- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

     ماده 13: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

2-13- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

3-13- هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.

4-13- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي‌باشد.

5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به‌غير.

7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

8-13- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي

10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

11-13- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

12-13- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

13-13- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

ج بازرس (بازرسان)

     تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

     ماده 15: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

     1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

     2-15- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

     3-15- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

     تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

مسئول خبرنامه و گزارشگر و تنظیم : زهرا عیشی